4.5/5
4.8 / 5

€125,- KORTING! Alleen deze maand

GRIJP JE KANS
4.5/5
4.8 / 5

€125,- KORTING!

Alleen deze maand

Rijschool Driver Company logo

Rijschool Den Haag

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rijschool Driver Company
KVK nummer: 27338104


Algemene Voorwaarden 2024

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle diensten tussen Rijschool Driver Company en haar cursisten. Ze bevatten overeenkomsten tussen de rijschool en de cursist, met betrekking tot keuzes met betrekking tot praktijk- en/of andere opleidingen en examens. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw aanmelding voor onze diensten, en door een betaling te verrichten zowel contant als via bank stemt u in met alle regels van de algemene voorwaarden.

Verplichtingen Rijschool Driver Company

Dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) dan wel wettelijke regelgeving die daarvoor in de plaats mocht komen.

Na het bereiken van een akkoord over het aanvragen van een praktijkexamen of tussentijdse toets, dient deze aanvraag zo snel mogelijk te worden ingediend bij het CBR. Het is vereist dat de aanvraag voor het rijvaardigheidsonderzoek wordt ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), met voldoening van de geldende kosten en overlegging van de vereiste documenten.

De examendatum zo snel mogelijk aan de cursist wordt meegedeeld.

De voortgang en progressie van de cursist regelmatig door de instructeur worden aangegeven.

Dat de cursist die via Rijschool Driver Company het praktijkonderzoek heeft aangevraagd, op de examendatum over hetzelfde of een andere voertuig beschikt, met een mogelijkheid voor een vervangende huurlesauto in geval van onmacht.

Er een aansprakelijkheids- en inzittendenverzekering is afgesloten.
De cursist een passende rijopleiding krijgt aangeboden.

De cursist zo goed mogelijk wordt opgeleid voor het CBR/BNOR praktijkexamen.

De cursist zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur en in dezelfde auto.

De tijdsduur van de rijles, namelijk 50 minuten, volledig wordt benut voor het geven van rijles.

Bij lesuitval door ziekte van de instructeur, een ongeval, weer- of verkeersomstandigheden, wordt de cursist tijdig geïnformeerd en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt, zonder aanspraak op restitutie of schadevergoeding in dergelijke gevallen.

Driver Company kan de samenwerking met de cursist om dwingende redenen beëindigen, gebaseerd op zijn persoon en/of gedrag.

Door de groei van onze rijschool naar meerdere locaties in Nederland zijn wij samenwerkingen aangegaan met andere rijscholen. In het geval van geschillen nemen zij de volledige verantwoordelijkheid op zich binnen hun eigen rijschool. Deze overeenkomst is van toepassing op alle diensten die worden geleverd door de betrokken rijscholen en regelt de voorwaarden met betrekking tot geschillen en aansprakelijkheden. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en erkent u de rol van de desbetreffende rijschool bij geschillen.

Verplichtingen Cursisten

Autorijlessen zijn beschikbaar vanaf 16,5 jaar, en een geldig legitimatiebewijs is altijd vereist.

Volg de instructies van de instructeur tijdens de rijles.

Zorg ervoor dat je tijdens de rijlessen en het examen een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.

Bezit een geldig theoriecertificaat tijdens het rijexamen.

Wees op de afgesproken tijd en plaats aanwezig voor de rijles; de instructeur wacht 15 minuten, bij afwezigheid vervalt het recht op een vervangende rijles.

Het is toegestaan een rijles af te zeggen of te verplaatsen, maar dit moet minimaal 24 uur voor aanvang van de les gebeuren, anders wordt de rijles in rekening gebracht.

Structureel afzeggen of verplaatsen van rijlessen is niet wenselijk.

Neem niet deel aan rijlessen of het rijexamen onder invloed van drugs, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Bij schade worden de kosten op de cursist verhaald.

Bij ziekte dien je de rijles zo snel mogelijk af te zeggen.

De afzegging moet telefonisch, via WhatsApp, sms, of e-mail worden kenbaar gemaakt.

Het verstrekken van volledige en accurate informatie over medische, psychische status, medicijninname, en eventueel alcohol- of drugsgebruik is cruciaal. Meld mogelijke medische klachten die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden tijdig bij zowel het examenbureau CBR als de rijschool.

Bij schade als gevolg van verzwegen informatie zal de rijschool dit verhalen op de cursist.

Zorg voor de juiste verblijfsstatus voor het verkrijgen van een rijbewijs na het succesvol afronden van het praktijkonderzoek.

Betalingen

De vermelde prijzen op onze website worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven in overeenstemming met de werkelijkheid en de beoogde tarieven. Fouten die zich voordoen en als programmeer- of typefouten kunnen worden herkend, vormen nooit reden om een samenwerking met Rijschool Driver Company te eisen of te veronderstellen.

De cursist dient de volledige lesprijs te betalen conform de mondelinge overeenkomst.

De rijlessen starten pas nadat de volledige betaling of termijnbetaling is ontvangen door de rijschool.

Contante betalingen dienen direct na de rijles aan de instructeur te worden voldaan.

Factuurbetalingen per bank moeten zijn afgerond vóór aanvang van de rijlessen.

Bij betalingsachterstand worden de rijlessen stopgezet en is de cursist uitgesloten van examendeelname.

Een blijvende betalingsachterstand leidt tot inschakeling van een incassobureau, waarbij alle bijkomende kosten voor rekening van de cursist zijn.

De rijschool behoudt het recht om de lesprijs tijdens de looptijd te verhogen, waarbij de cursist het recht heeft de lesovereenkomst te ontbinden.

Het beëindigen van het rijlespakket is mogelijk. In dat geval worden alle kosten, inclusief administratiekosten van 45 euro, verrekend. Daarnaast wordt de volledige prijs van de ontvangen theoriecursus van 125 euro in rekening gebracht, evenals de kosten voor gebruikte rijlessen en/of examens, en andere coulance ontvangen kortingen. De resterende bedrag wordt binnen 14 dagen terugbetaald.

Zodra je plaatsneemt in de auto of op de motor voor de rijlessen, vervalt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de Nederlandse wet en ben je de gebruikte diensten verschuldigd aan de rijschool.

Rijexamen

Rijschool Driver Company zal op eigen kosten een nieuw rijexamen aanvragen in de volgende gevallen:
– Indien de leswagen wordt afgekeurd door het CBR.
– Als het rijexamen wordt geannuleerd door het CBR vanwege weersomstandigheden.

Indien het rijexamen niet kan doorgaan omdat je afwezig bent, te laat verschijnt, of geen geldig theoriecertificaat en/of legitimatiebewijs bij je hebt, komen de kosten volledig voor rekening van de cursist. Eventuele bijkomende kosten voor het aanvragen van een nieuw rijexamen zijn dan ook voor de cursist.

Als we door file, ongeluk, weeromstandigheden, of verkeersomleiding te laat arriveren bij het examen, waardoor dit niet kan plaatsvinden, moet er een nieuw examen worden aangevraagd. De kosten hiervan worden gedeeld tussen de rijschool en de cursist vanwege beide onmachtssituaties.

Het aanschaffen van een lespakket garandeert niet automatisch dat u binnen dit pakket een examen kunt afleggen. Hoewel we ernaar streven, bestaat de mogelijkheid dat extra lessen moeten worden aangeschaft om het gewenste examenniveau te bereiken en de kans op slagen te vergroten.

Het praktijkexamen wordt exclusief voor de cursist geregeld, waarbij we een voertuig, instructeur en examinator reserveren. Verplaatsen of annuleren van het praktijkexamen is daarom niet mogelijk door de rijschool, hiervoor zal je zelf contact moeten opnemen met het CBR, mocht annuleren niet lukken dan worden de kosten toch doorberekend.

Garantie

Rijschool Driver Company zal alle benodigde inspanningen leveren om de cursist in staat te stellen het examen waarvoor deze is opgeleid, met succes af te leggen. Indien de cursist het examen niet haalt, kan Rijschool Driver Company hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid kan ook niet worden verhaald op Rijschool Driver Company als het niet slagen voor het examen wordt veroorzaakt door derden.

Vrijwaring

Rijschool Driver Company vrijwaart de cursist voor kosten voortvloeiende uit verkeersovertredingen, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles en het rijexamen, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsook bij het gebruik door de cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Als de cursist de wettelijke bestuurder is, onder andere bij een opfrisrijles, vrijwaart de cursist de Rijschool Driver Company volledig en zal eventuele opgelegde boetes volledig vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties. Bij een opfrisrijles moet de cursist in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.

Klachten

Cursisten kunnen hun klachten indienen bij onze klantenservice via klacht@drivercompany.nl, waar onze klachtfunctionaris binnen twee weken vertrouwelijk zal reageren. Als een klacht niet tijdig kan worden afgehandeld, wordt de cursist hiervan op de hoogte gesteld. In het geval van een geschil tussen de cursist en Rijschool Driver Company, kan het conflict worden voorgelegd aan een juridisch ambtenaar. Bij Driver Company streven we naar de tevredenheid van cursisten, en conflicten of klachten kunnen per e-mail worden gemeld, met als doel een snelle oplossing. Als een cursist niet tevreden is met ons antwoord, kan verdere actie worden ondernomen door contact op te nemen met de teamleider, waarbij we streven naar een reactie binnen zeven werkdagen. Op de samenwerking tussen rijschool en cursist is het Nederlands recht van toepassing.

Persoonsgegevens

Rijschool Driver Company verwerkt de persoonsgegevens van de cursist zoals bekend zijn, mogelijk conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Door deze verwerking kan de rijschool de samenwerking uitvoeren, de cursist optimale service bieden, examens op naam aanvragen, verplichtingen jegens de cursist nakomen, tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Persoonlijke gegevens worden in principe niet aan derden overhandigd en alleen voor rijlesdoeleinden gebruikt behalve bij juridische geschillen.

Intellectueel eigendom

De informatie op deze website is kosteloos te gebruiken, zolang u deze niet kopieert, verspreidt, of op andere wijze gebruikt of misbruikt. U mag de informatie slechts inzien conform de bepalingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rijschool Driver Company is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal, of andere materialen van deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Rijschool Driver Company.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Rijschool Driver Company behoudt zich het recht voor om eenzijdig de bepalingen van haar algemene voorwaarden te wijzigen. Op verzoek van de cursist zal de meest recente versie van deze algemene voorwaarden hem of haar worden toegezonden door Rijschool Driver Company en is te raadplegen op https://drivercompany.nl/algemene-voorwaarden/.

VUL HIER JE GEGEVENS IN

Proefles €49 nu voor €29,-
Drivercompany.nl - beste rijscholen den haag
Wat vertellen onze leerlingen?

Lees hun ervaringen

google

Ashvin is a great driving instructor! I don’t speak any Dutch but everything was managed perfectly in English! Very flexible with finding times to drive. Always makes sure to take the hardest routes. Focused on driving all the areas around the exam test centre especially in on the highway between The Hague and delft. Super clear instructions and very good at explaining difficult manoeuvres.Manages everything with the CBR portals and helping to register and to book all exams. Very good support on how to prepare for the theory exam. The best thing was the the driving school was able to find a practical exam date much earlier than I was expecting. They will really try their very best to get you the earliest possible date by checking the portal every day. Passed the practical exam on the first try! Was super prepared after having driven all the routes around the centre!Amazing driving school! 🙌🏼😊

Lina Gabel 12/04/2023
google

Iets meer dan een jaar geleden begonnen met rijlessen bij deze rijschool in Den Haag, door corona heeft het langer geduurd voordat ik mijn rijbewijs mocht ontvangen. Wel heb ik goede ondersteuning ontvangen in mijn weg naar het praktijk examen. Ik ben dan ook in een keer geslaagd!!

Eline Koek 05/08/2021
google

Drivers’ company has been a pleasure to drive with. I’m living in Den Haag where it is challenging to drive and book an exam quickly. With my driving instructors Venita and Ashvin I was able to reach my full potential and pass the driving exam. They were very honest, detailed and give great techniques which you can use in practicality everyday while you are driving. They are very attentive to your specific needs and are able to book in lessons last minute if necessary. After so many bad driving schools in the past I am very happy I made the decision to go to Drivers school. I would highly suggest whether you are a new or experienced driver to try them out. Thanks again 😄

Vic S 21/07/2022
google

In 2 x keer geslaagd ✅ Thanks voor de rijlessen en de goeie feedbacks zeker! Bedankt Ashvin Top instructeur en beste Rijschool in Den Haag!

Zair Riaz 22/12/2023
google

Professionele rijinstructeur, voordat ik bij hem ging lessen heb ik ruim 80 uur besteed aan andere instructeurs. Ik had rijangst, bij hem heb ik hem overwonnen. Hij heeft mij ook goed voorbereid voor het examen, topper👍

google

Beste rijschool in den haag! Door de duidelijke lessen ben ik in 1X geslaagd voor zowel theorie als praktijk.

google

Dankzij rijlessen van Rijschool Driver Company ben ik in één keer geslaagd voor mijn examen. Ashvjn is een gezellige en goeie instructeur die rustig uitlegt hoe je iets het beste kunt doen. Zijn lessen zijn leerzaam en persoonlijk: als je aangeeft ergens moeite mee te hebben, zorgt hij ervoor dat er genoeg ruimte is om te oefenen. Dankzij dat heb ik veel meer vertrouwen gekregen me rijervaring. Bedankt 💪🏼

Wie zijn wij?

Over ons Rijschool

Rijschool Driver Company is opgericht in 2007 door Ashvin R. en is gevestigd in Den Haag. Met 16 jaar ervaring in het geven van autorijlessen en een passie die zich uitbreidt naar motorrijlessen, zijn wij geregistreerd bij CBR, IBKI, RDW, KvK, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in het bezit van een VOG, hiermee voldoen wij aan alle vereisten.

Met een team van gecertificeerde instructeurs, met minimaal 10 jaar ervaring hebben we meer dan 900 leerlingen geholpen hun rijbewijs te halen. Kortom, wij zijn specialisten in het vakgebied, wat ons de juiste keuze maakt.

Neem vrijblijvend contact met ons op via het registratieformulier op deze pagina, bel naar +31617661000 of stuur een e-mail.

Whatsapp whatsapp